Ο παρόν δικτυακός τόπος, www.Digilex.gr, κατασκευάστηκε και λειτουργεί από Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α Ο.Ε» (ή Digilex), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους, και εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής , Τ.Κ 15231. Σκοπός του Digilex.gr είναι να προβάλει πληροφορίες για την εταιρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 

1.Προσωπικά Στοιχεία

Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το Digilex.gr λειτουργεί σαν μέσο της ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία ΛΕΟΥΣΗΣ Α ΚΑΙ ΕΡΜΑΝ Α Ο.Ε. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών που ενδέχεται να στείλει ένας χρήστης/επισκέπτης μέσω της φόρμας Επικοινωνίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2.1 Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.

2.2 Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.

2.3 Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.4 Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.

2.5 Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά..

2.6 Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.

2.7 Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.

2.8 Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο Digilex.gr, μας εξουσιοδοτείτε πλήρως για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών. Το Digilex.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

 

2. Κυρώσεις

Το Digilex.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:

3.1 Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.

3.2 Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο Digilex.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας

3.3 Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών / μελών του Digilex.gr.

  

3. Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το Digilex.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του αφορούν προβολή αυτών προς τους χρήστες με στόχο την ενημέρωση σχετικά με αυτές.

Η Digilex.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή προβάλεται μέσω τον δικτυακό τόπο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.  

Η Digilex.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Digilex.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Digilex.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.  

Τέλος ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες του Digilex.gr, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.  

 

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Digilex.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Digilex.gr. Το Digilex.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Το Digilex.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών.

ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου Digilex.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο Digilex.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο Digilex.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του Digilex.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου Digilex.gr όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του. Το Digilex.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο Digilex.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε. ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο δικτυακό τόπο Digilex.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε. τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@ digilex.gr

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Digilex.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

 

 

5. Πνευματικά δικαιώματα.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του Digilex.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Digilex.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

 

6. Ενημέρωση για τα Cookies. Το Digilex.gr χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site. Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

· IIS session cookie · B2C Platform cookies · Google Analytics · Google Adwords · DoubleClick (Google) Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:

 · Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

· Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=el_GR&locale=en_US

· Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

· Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Εφόσον χρησιμοποιείτε το Digilex.gr, αποδέχεστε και συναινείτε στα παραπάνω καθώς και στις Προϋποθέσεις, Όρους Χρήσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας